IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406232284

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU DO KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022

RODZAJ PROJEKTU
RODZAJ PROJEKTU
wpisz maksymalnie 100 znaków
wpisz maksymalnie 265 znaków
nr obrębu, nr działki, adres, wskazanie lokalizacji (np. skrzyżowanie ulic A i B) - wyznaczona na podstawie Geoportalu Miasta Kielce http://www.gis.kielce.eu - poniżej znajduje się mapa pomocnicza - proszę kliknąć w odpowiednie miejsce na mapie by wskazać miejsce planowanej realizacji projektu - mapę można przybliżyć lub oddalić - numery obrębów (obszary czerwone - opisane np.: 10117) oraz numery działek widoczne są na mapie - ZOBACZ CO WIDAĆ NA MAPIE - LEGENDA MAPY
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówNumer działki zostanie automatycznie uzupełniony po wskazaniu miejsca na mapie
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100

2. OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego projektu, w jaki sposób jego realizacja wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Kielce, zasady korzystania z efektu zrealizowania projektu przez ogół mieszkańców)

3. OPIS DZIAŁAŃ

należy wskazać konkretne zadania /działania mające na celu realizację projektu

4. ZGŁOSZONY PROJEKT - o ile to jest możliwe – UWZGLĘDNIA UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

należy wymienić działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
jeżeli zaznaczyłeś TAK w polu wpisz "nie dotyczy"
należy uzasadnić brak możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

5. DODATKOWE INFORMACJE

uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
tutaj można dołączyć dodatkowe materiały graficzne, informacyjne, szkice, mapy, kosztorysy mające na celu dodatkowe uzupełnienie zgłaszanego projektu. Dane te nie mogą zawierać danych osobowych oraz naruszać jakichkolwiek praw majątkowych czy autorskich osób trzecich.

LISTA POPARCIA
W zakładce DO POBRANIA, znajduje się Lista poparcia projektu, którą po wypełnieniu należy zeskanować i dołączyć do formularza.

Listę poparcia projektu należy dostarczyć również w oryginale osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia projektu.

6. DANE WNIOSKODAWCY

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówadres zamieszkania musi być zlokalizowany na terenie miasta Kielce
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
(jeżeli projekt zgłasza osoba poniżej 13 roku życia, opiekun prawny wypełnia pkt 7 Karty).٭
w przypadku projektu stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do zawarcia umowy w zakresie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta całości praw autorskich majątkowych i zależnych do projektu albo udzielenia nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie i ilościowo licencji do projektu.
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
  2. podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. Nr 6. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem procedowania złożonego wniosku bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po okresie nie krótszym niż 3 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych;
  4. przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;
  5. odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem;
  6. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7*. CZĘŚĆ DLA OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ SKŁADAJĄCEJ PROJEKT, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 13 LAT
Ważne! W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 13 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków

W zakładce DO POBRANIA znajduje się Zgoda opiekuna prawnego, którą po wypełnieniu należy zeskanować i dołączyć do formularza.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESŁANIE FORMULARZA. NA PODANY ADRES E-MAIL ZOSTAŁO WYSŁANE POTWIERDZENIE.