IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 14

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: DI052

Smogowóz

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 600 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W Kielcach, podobnie jak w wielu miejscach kraju, występują często znaczne przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, w szczególności pyłu zawieszonego, co ma szczególnie negatywne skutki dla zdrowia ludzi. W zakresie poprawy jakości powietrza w określonym w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce zaproponowano działania ograniczające niską niekontrolowaną emisję pyłów, m.in. poprzez likwidacji palenisk węglowych. Zakup „smogowozu” pozwoli na identyfikację obszarów na terenie Miasta Kielce gdzie występują przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu jak i ustalenie konkretnych osób odpowiedzialnych za spalanie odpadów. Użycie „smogowozu” przełoży się na wprowadzenie programów naprawczych ochrony powietrza a co za tym idzie na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców Kielc.


ZAŁĄCZNIK : DSC02384-k33hlx6f.jpg
ZAŁĄCZNIK : DSC02374-k33hluws.jpg

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: