IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Szczegółowy Harmonogram Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2025

plik foto id: 1406232295

Zgłaszanie projektów

od 16.04.2024 r. do 05.05.2024 r.

Masz już pomysł na projekt? Świetnie!

Pierwszym krokiem do zgłoszenia zadania jest zebranie poparcia co najmniej 15 mieszkańców Kielc (oprócz wnioskodawcy). Muszą oni złożyć swój podpis na liście poparcia zadania (pobierz TUTAJ). Oryginał listy poparcia autor projektu musi dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia projektu. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można to zrobić jedynie na naszej stronie (elektroniczny formularz będzie dostępny od 16.04.2024 r.) 

Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub komputera, mogą zgłosić projekt w siedzibie Urzędu Miasta Kielce na ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 41 36 76 400 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52 w terminie zgłaszania projektów czyli od 16 kwietnia do 5 maja w godz. 16:00 – 18:00.  .

Pamiętaj! Jeżeli masz poniżej 13 lat, na formularzu musisz pamiętać, aby uzupełnić część dotyczącą zgody opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.

plik foto id: 1406232297

Publikacja wszystkich zgłoszonych projektów

08.05.2024 r.

Lista wszystkich zgłoszonych w terminie projektów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Internetowej Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego - Idea Kielce. Jednocześnie projekty zostaną skierowane do weryfikacji formalnej, a następnie merytorycznej.

plik foto id: 1406232298

Weryfikacja projektów

od 08.05.2024 r. do 22.08.2024 r.

Najpierw zostanie sprawdzone, czy projekt złożono w terminie, czy wszystkie pola formularza wypełniono poprawnie i czy załączono komplet niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy zadanie jest zgodne z Regulaminem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymogami prawnymi. Dodatkowo zweryfikowany będzie koszt projektu, który podany został w formularzu. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski, zostanie poprawiony tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty. Weryfikacji merytorycznej i prawnej podlegają jedynie projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym.

Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie zawierał błędy lub braki, wówczas pracownicy Urzędu skontaktują się z autorem projektu w celu jego poprawienia.

plik foto id: 1406005435

Publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie

30.08.2024 r.

Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań ocenionych pozytywnie, oznacza to, że zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury. Na liście projektów ocenionych negatywnie zostaną umieszczone te, które nie przeszły pomyślnie etapu weryfikacji wraz z uzasadnieniem decyzji. Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, ma możliwość złożenia odwołania. 

plik foto id: 1406232302

Odwołania wnioskodawców

od 30.08.2024 r. do 06.09.2024 r.

Odwołanie wnosi się do Komisji do spraw Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w terminie 7 dni od opublikowania listy projektów ocenionych negatywnie w następujących formach:

  • dokumentu elektronicznego,
  • pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”.

Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o terminie posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia odwołań, po to by mógł osobiście w nim uczestniczyć. Po rozpatrzeniu odwołania Komisja może uwzględnić odwołanie lub je oddalić.

plik foto id: 1406232299

Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

17.09.2024 r.

Uff! Udało się...

Po rozpatrzeniu odwołań Komisja sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania, na której umieszcza projekty ocenione pozytywnie oraz te, w stosunku do których uwzględniono odwołanie. Lista ta odzwierciedla podział na zadania inwestycyjne duże, małe, zadania nieinwestycyjne oraz projekty zielone i zostanie opublikowana w naszym serwisie oraz w formie komunikatów medialnych. 

Każde zadanie na liście będzie miało losowo przypisany INDYWIDUALNY IDENTYFIKATOR. To bardzo ważne, bo właśnie on musi zostać zaznaczony na formularzu do głosowania i powinien być rozpowszechniany i promowany!

Jeśli zadanie znalazło się na liście zadań dopuszczonych do głosowania to najwyższy czas, aby zastanowić się, jak promować swój projekt, by na etapie głosowania zyskał jak największe poparcie. Wszystkie projekty (z wyłączeniem danych osobowych poza imieniem i nazwiskiem zgłaszającego projekt) zostaną zamieszczone na stronie www.bo.kielce.eu, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z ich treścią. Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów zależą od osób zgłaszających zadania.

plik foto id: 1406232300

Czas na głosowanie!

od 24.09.2024 r. do 07.10.2024 r.

Każdy mieszkaniec Kielc będzie mógł oddać głos TYLKO RAZ (jeden raz wypełnić formularz do głosowania) na głosując na 1 projekt z każdej kategorii, czyli: 1  inwestycyjny duży, 1 inwestycyjny mały, 1 zielony i  1 nieinwestycyjny.

Głosowanie  odbywa się tylko i wyłącznie przez internet na stronie: Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem www.bo.kielce.eu, poprzez wypełnienie właściwego elektronicznego formularza karty do głosowania. Do głosowania niezbędne będzie podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany SMS z kodem aktywacyjnym potwierdzającym oddanie głosu. Na jeden numer telefonu może zostać wysłany 1 SMS z kodem aktywacyjnym potwierdzającym oddanie głosu.  Kod aktywacyjny należy wprowadzić do formularza do głosowania. W ten sposób oddany głos zostaje wprowadzony do systemu.

NA JEDEN NUMER TELEFONU MOŻE ZOSTAĆ WYSŁANY MAKSYMALNIE 1 SMS Z KODEM POTWIERDZAJĄCYM
ODDANIE GŁOSU

Jeżeli nie masz telefonu komórkowego lub dostępu do Internetu to żaden problem, będziesz mógł oddać głos w specjalnie zorganizowanych na terenie miasta punktach. Wykaz punktów dostępny będzie na stronie www.bo.kielce.eu.

W przypadku osób poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Głosując elektronicznie, należy wybrać właściwy formularz, odrębny dla osób poniżej 13. roku życia.

plik foto id: 1406005418

Wyniki głosowania

do 18.10.2024 r.

W wyniku głosowania powstanie „Lista zadań” uporządkowana według liczby oddanych głosów, uwzględniająca podział zadań na inwestycyjne małe, duże, nieinwestycyjne i projekty zielone.

Realizacji podlegają projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych kategorii projektów.

Jeśli nie wystarczy środków na realizację kolejnego projektu na liście w poszczególnych kategoriach, będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji z autorem w zakresie ograniczenia zakresu projektu  do kwoty dostępnej w danej kategorii pod warunkiem, że:
- brakująca kwota nie przekracza 30% wartości całego projektu,
- istnieje techniczna możliwość ograniczenia lub korekty zakresu projektu, bez utraty jego istotnego charakteru.
Wnioskodawca musi wyrazić zgodę na ograniczenie lub korektę projektu w terminie 3 dni od pierwszej udokumentowanej próby kontaktu.

Jeżeli autor projektu tej zgody nie wyrazi, bądź 3 udokumentowane próby kontaktu będą nieskuteczne, procedowany będzie kolejny projekt z listy. 

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zadań, w ramach danej kategorii zadań tej samej liczby głosów, o zakwalifikowaniu projektu do realizacji zadecyduje Komisja ds. spraw Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

W przypadku, gdy kilka różnych projektów inwestycyjnych dotyczących tej samej lokalizacji, otrzyma ilość głosów upoważniającą do wpisania ich na listę projektów do realizacji, zakwalifikowany zostanie wyłącznie ten z największą liczbą głosów.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Budżet Obywatelski - Idea Kielce pod adresem internetowym www.bo.kielce.eu oraz w formie komunikatów medialnych.