IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 15

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI101

Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 75 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Usytuowanie kamer Monitoringu Miejskiego Miasta Kielce jest ograniczone do możliwości podpięcia do światłowodu oraz zewnętrznego źródła zasilania. Zakup kamer mobilnych z niezależnym źródłem zasilania pozwoli na kontrolę terenów znajdujących się na uboczu, terenów leśnych, które ze względu na swoją specyfikę stają się dzikim wysypiskiem śmieci. Zakup w/w kamer pozwoli na większą kontrolę oraz ograniczenie zjawiska wyrzucania śmieci poza miejsca do tego wyznaczone oraz dewastacji mienia wspólnego. Kamery mobilne pozwolą na swobodną i szybką zmianę ich usytuowania, a co za tym idzie pozwoli służbom natychmiast reagować na akty wandalizmu i zanieczyszczania środowiska naturalnego. Wpłynie to zdecydowania na poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Kielc poprzez ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych. Możliwość rejestrowania obrazu zarówno online jak i zapisu w pamięci urządzenia pozwoli na natychmiastowe złapanie sprawcy zaśmiecania terenu, nielegalnego pozbywania się ścieków z pojazdów asenizacyjnych, dewastowania różnego rodzaju urządzeń, aktów agresji, znęcania się nad zwierzętami itp. Zastosowanie wskazanych kamer pozwoli równocześnie na zarejestrowanie obrazu pojazdu, którym osoby np. zaśmiecające przywiozły odpady, co również pozwoli na ustalenie sprawców.


ZAŁĄCZNIK : Kamera.jpg

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 47 269 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

W dniu 12 lipca 2021 r. przekazano do wykonawcy umowę na dostarczenie kamer celem jej podpisania. W dniu 26.08.2021 r. zawarto aneks do umowy w związku ze zmianą terminu dostawy przedmiotu zamówienia. Dnia 15.09.2021r. rozpoczęto procedurę odbioru, w trakcie której stwierdzono usterkę akumulatora, który został odesłany do Wykonawcy, w celu skonfigurowania lub wymiany na nowy. 28.10.2021r po usunięciu usterek zakończono procedurę odbioru. W dniu 15.11.2021r. kamery zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych na stan Urzędu. Po akceptacji prośby Straży Miejskiej w Kielcach o przekazanie przedmiotowych kamer, protokołem z dnia 18.11.2021r. przejęte zostały do użytkowania przez Monitoring Wizyjny Straży Miejskiej w Kielcach.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Paweł Klich

NR TELEFONU:
413676730

E-MIAL:
pawel.klich@um.kielce.pl