IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 15

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI101

Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 75 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Usytuowanie kamer Monitoringu Miejskiego Miasta Kielce jest ograniczone do możliwości podpięcia do światłowodu oraz zewnętrznego źródła zasilania. Zakup kamer mobilnych z niezależnym źródłem zasilania pozwoli na kontrolę terenów znajdujących się na uboczu, terenów leśnych, które ze względu na swoją specyfikę stają się dzikim wysypiskiem śmieci. Zakup w/w kamer pozwoli na większą kontrolę oraz ograniczenie zjawiska wyrzucania śmieci poza miejsca do tego wyznaczone oraz dewastacji mienia wspólnego. Kamery mobilne pozwolą na swobodną i szybką zmianę ich usytuowania, a co za tym idzie pozwoli służbom natychmiast reagować na akty wandalizmu i zanieczyszczania środowiska naturalnego. Wpłynie to zdecydowania na poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Kielc poprzez ochronę terenów zielonych i rekreacyjnych. Możliwość rejestrowania obrazu zarówno online jak i zapisu w pamięci urządzenia pozwoli na natychmiastowe złapanie sprawcy zaśmiecania terenu, nielegalnego pozbywania się ścieków z pojazdów asenizacyjnych, dewastowania różnego rodzaju urządzeń, aktów agresji, znęcania się nad zwierzętami itp. Zastosowanie wskazanych kamer pozwoli równocześnie na zarejestrowanie obrazu pojazdu, którym osoby np. zaśmiecające przywiozły odpady, co również pozwoli na ustalenie sprawców.


ZAŁĄCZNIK : Kamera.jpg