IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z06

NAZWA PROJEKTU:
Zielone miasto - 762 drzewa w 762 rocznicę założenia Kielc na prawie polskim (1260 r.)

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 644 652.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W roku 1260 Kielce po raz pierwszy zostały nazwane miastem na mocy lokacji na prawie polskim, czyli prawie zwyczajowym przydzielającym ziemie i określającym wysokość rocznej daniny (źródło: Muzeum Historii Kielc). Od tego czasu wiele się w mieście zmieniło, także jakość powietrza, którym oddychamy na co dzień. Kielce niegdyś były zielonym miastem, ale przez zwłaszcza ostatnie wieki, działalność miasta zmierzała do jego betonowania. Chcemy, żeby Kielce znowu mogły tonąć w bujnej zieleni, jak kiedyś i być wolne od miejskiego smogu. Dlatego chcielibyśmy posadzić 762 drzewa, czyli tyle ile lat upłynęło od pierwszej lokacji miasta: 1 rok = 1 drzewo liściaste lub iglaste rodzime (naturalnie występujące w Polsce), dorastających pow. 15 m wysokości. Projekt zakłada posadzenie w 2022 roku 762 szt. drzew, tj: - 60% drzew z wyłączeniem gatunków wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza (tj. jarzębina i in.) w pasach drogowych głównie przy ruchliwych arteriach, choć nie tylko – mogą być także sadzone przy bocznych ulicach; - 20% drzew na terenach miejskich instytucji publicznych, tj. szkoły, żłobki, przedszkola, urzędy, instytucje podległe miastu, itp.; - 20% drzew na tranach zielonych, np. parkach, skwerach, bezdrzewnych zieleńcach, nieużytkach. Drzewa pełnią wiele ważnych ról w mieście - produkują tlen, zatrzymują wodę, pyły unoszące się w powietrzu, redukują hałas, latem zmniejszają upał, dają schronienie w czasie deszczu, pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi, dają schronienie i pożywienie zwierzętom. Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście. Drzewa zatrzymają także zmiany klimatyczne. Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Kielc w tym osoby z niepełnosprawnością. Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko naturalne i jakość powietrza w mieście, wpisując się tym samym w program walki ze smogiem oraz plan adaptacji Miasta Kielce do zmian klimatu do roku 2030. W załączeniu przykładowe lokalizacje.

OPIS DZIAŁAŃ:

Drzewa rodzime do zasadzenia - do wyboru: · Liściaste: brzoza brodawkowata (Betula pendula), brzoza omszona (Betula pubescens), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), dąb szypułkowy (Quercus robur), głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxycantha), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), grab zwyczajny (Carpinus betulus), grusza pospolita (Pyrus communis), jabłoń dzika (Malus sylvestris), jarząb brekinia (Sorbus torminalis), jarząb mączny (Sorbus aria), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), jarząb szwedzki (Sorbus scandica), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon polny (Acer campestre), klon pospolity (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) olsza czarna (Alnus glutinosa) olsza szara (Alnus incana) topola biała (Populus alba) topola czarna (Populus nigra) topola osika (Populus tremula) wiąz górski (Ulmus scabra ) wiąz pospolity (Ulmus campestris) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) wierzba biała (Salix alba) wierzba iwa (Salix caprea) wierzba krucha (Salix fragilis) wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides) wiśnia ptasia (Cerasus avium) · IGLASTE sosna limba (Pinus cembra), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), sosna górska (Pinus mugo), świerk pospolity (Picea abies), jodła pospolita (Abies alba), modrzew europejski (Larix decidua), modrzew polski (Larix polonica). Zaleca się sadzenie różnych gatunków drzew grupami, dążąc do różnorodności gatunkowej!


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 644 652 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Justyna Chwalińska

NR TELEFONU:
41 36 76 653

E-MIAL:
justyna.chwalinska@um.kielce.pl