IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI17

NAZWA PROJEKTU:
Rewitalizacja boisk, wyposażenie terenu w siłownię zewnętrzną i stoły do tenisa, budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B)

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 3 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ruch jest jednym z podstawowych elementów życia, mogącym zapewnić nam dobre samopoczucie i zdrowie. Ma ogromny wpływ na rozwój młodego organizmu i zachowanie zdrowia u dorosłych. Jest też niezastąpionym środkiem rehabilitacyjnym w przypadku osób niepełnosprawnych, dlatego powinien nam towarzyszyć podczas powrotu do „normalności” po pandemii. Naszym zadaniem jest podjęcie wszelkich działań i inicjatyw, które umożliwią i zachęcą dzieci, młodzież oraz ich opiekunów do podejmowania aktywności fizycznej. Niezbędne staje się zapewnienie odpowiednich warunków do rekreacji i uprawiania sportu w najbliższym otoczeniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedli: Czarnów, Pod Dalnią i Ślichowic chcemy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej nr 34( budynek B) poprzez rewitalizację istniejących boisk. Pragniemy nadać im nowoczesną formę i rekreacyjny charakter, uzupełnić w brakujące elementy i dodać nowe, by każdy znalazł tu możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu( w tej części istnieje możliwość wykorzystanie już istniejących elementów infrastruktury). Trawiaste boisko, które chcemy zamienić na mini stadion lekkoatletyczny, z 200 metrową bieżnią dookoła, może w swoim obrysie pomieścić proporcjonalnie pomniejszone boisko do piłki nożnej. Warunkiem jest zlikwidowanie istniejącej na tym obszarze budowli hydraulicznej i przerobienie jej w taki sposób, by móc wykorzystać przyległy teren. W północnej części w/w terenu planujemy postawić zewnętrzną siłownię. Lokalizacja została tak dobrana, by mogli z niej korzystać rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzą swoje pociechy na mający powstać tuż obok plac zabaw. Nowa infrastruktura spełni standardy bezpieczeństwa. Obecnie boiska przy szkole pokryte są mocno wyeksploatowaną nawierzchnią, noszącą wyraźne ślady użytkowania, mającą wiele ubytków, niebezpieczną dla użytkowników. Wymiana nawierzchni na nową, poliuretanową, pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i uatrakcyjnienie obszaru. Miejsce sprzyjałoby aktywnemu wypoczynkowi dla całych rodzin. Obiekty byłyby również wykorzystywane do przeprowadzania imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym np. festyny, zawody sportowe. Wspomniane boiska są usytuowane w obrębie zabudowań szkoły, co pozwala na spełnienie standardów bezpieczeństwa. Uzupełnienia będzie wymagał kilkunastometrowy odcinek odrodzenia(17 metrów, 7 przęseł).Wykonanie podjazdu od strony ulicy H. Mali umożliwi dotarcie na plac osobom poruszającym się na wózkach oraz opiekunom z małymi dziećmi. Wejście od strony zbiegu ulic Piastowska i H. Mali ułatwi dostęp mieszkańcom osiedla Czarnów. Planowana infrastruktura będzie adekwatna dla osób z niepełnosprawnościami i nie będzie stanowiła barier dla nich w użytkowaniu. Pomysł realizacji zadania jest w pełni akceptowany przez dyrekcję SP nr 34.

OPIS DZIAŁAŃ:

- Wymiana nawierzchni na boiskach bezpośrednio przylegających do budynku przy ul. A. Naruszewicza wraz z wyznaczeniem na nich nowych boisk do gier rekreacyjnych(ringo, badminton) i miejsc do zabaw( klasy, kapsle). - Zamontowanie stołu do tenisa. - Budowa mini stadionu lekkoatletycznego z 3 torami o długości 200m. z umieszczonym w jego obysie boiskiem piłkarskim i bieżnią wzdłuż jednego z jego boków, o długości 100m. z dodatkowym czwartym torem, - Budowa skoczni do skoku w dal, - Budowa rzutni do pchnięcia kulą. - zabezpieczenie nowo powstałych boisk siatkami/piłkochwytami - wykonanie wejścia z podjazdem od ulicy H. Mali, - wykonanie wejścia u zbiegu ulic Piastowskiej i H. Mali WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU/ TARTAN


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: