IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 17

Flaga Polski na rondzie ul. Warszawska/al. IX Wieków Kielc

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 1 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Społeczność miasta Kielce jest bogata w patriotów. Na terenie miasta często możemy zobaczyć wiele symbolów narodowych, lecz w Kielcach brakuje jednego wyjątkowego miejsca, które jest kojarzone z naszym krajem. Ten projekt może to zmienić. Wielkoformatowy masz wraz z dużą flagą Polski nie tylko pokazuje przywiązanie miasta Kielce do patriotyzmu, ale również przez swoją wyjątkowość może być jednym z punktów, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogą tworzyć pamiątkowe fotografie. Inwestycja ta zachęca również do przyjazdu do miasta, co wiąże się z zasileniem Kieleckiej gospodarki.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Wnioskowany projekt zaplanowany został na działce należącej do Skarbu Państwa w związku z czym otrzymał negatywną opinię Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. W związku z powyższym 2-krotnie przesłany został mail z pytaniem, czy Wnioskodawca życzy sobie wskazania alternatywnych lokalizacji. Na zadane pytanie nie wpłynęły odpowiedzi. W konsekwencji podjęty został kontakt telefoniczny. W rozmowie Wnioskodawca poproszony został o odniesienie się do pytań w formie maila. W odpowiedzi Wnioskodawca wskazał 2 alternatywne lokalizacje: al. IX wieków Kielce – tereny zielone pomiędzy jezdniami w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dawnej synagogi oraz Plac Niepodległości. Tereny należą do Gminy Kielce. Teren przy al. IX wieków Kielc, przed dawną synagogą objęty jest zadaniem „Zielona Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, na które zostało ogłoszone postępowanie dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania robót budowlano-montażowych oraz prac w zakresie zieleni na podstawie opracowanej dokumentacji. Zlokalizowanie projektu w tym miejscu należy więc ocenić negatywnie, jako niecelowe i niegospodarne. Lokalizacja projektu na Placu Niepodległości. W ocenie przekazanej przez Wydziału Urbanistyki i Architektury zagospodarowanie Placu Niepodległości powinno być realizowane kompleksowo, z uwzględnieniem przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego. W 2018 roku przeprowadzone były konsultacje społeczne w tym przedmiocie. Plac Niepodległości to miejsce o dużym znaczeniu dla miasta, reprezentacyjne, aktualnie zaniedbane i zdominowane przez komunikację kołową, przy którym zlokalizowany jest aktualnie rekonstruowany dworzec kolejowy. Przywrócenie jego reprezentacyjnego charakteru należy traktować priorytetowo. Nie wyklucza to jednakże wprowadzenia masztu flagowego w obręb placu, na tym etapie i w tej procedurze nie jest jednak możliwe przesądzenie jego lokalizacji czy formy. Tym samym zaproponowaną lokalizację opiniujemy negatywnie.