IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 18

"Portal" łączący Kielce z innym miastem

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje zamontowanie ekranu wraz z kamerą, w kształcie koła przypominającym portal. Na ekranie ma być widoczny obraz tego co się dzieje w danym mieście partnerskim na żywo. Kamera służy do przesyłania obrazu z Kielc do miasta partnerskiego. Projekt przede wszystkim ma odpowiedzieć na potrzebę integracji z miastem mieszkańców, ponieważ daje on możliwość spędzenia czasu w inny niż dotychczas sposób. Incjatywa ta również zachęca do odwiedzenia miasta przez turystów oraz integruje mieszkańców Kielc.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) Regulaminu KBO : „W ramach KBO mogą być realizowane projekty: zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich”. Zgodnie z założeniami projektu jego część zlokalizowana jest poza granicami nie tylko Miasta Kielce ale również poza granicami Polski (dowolne miasto partnerskie). Mając na uwadze powyższe projekt nie spełnia również kryteriów: celowości i gospodarności oraz technicznej i technologicznej możliwości jego realizacji.