IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 64

Boisko wielofunkcyjne na Wspólnej

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 2 700 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę, bieżni i skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska asfaltowego, ponadto wykonanie piłkochwytów, oświetlenia, monitoringu, chodników i ławeczek. Cel głównym jest: - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzacji aktywnego stylu życia. - Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poza salą gimnastyczną poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Udostępnienie boiska innym mieszkańcom miasta, aby tam spędzali czas wolny. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: - Zagospodarowania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, - Wspomagania aktywności sportowej oraz integracji dzieci i młodzieży, a przez to przeciwdziałania zjawiskom agresji oraz uzależnień. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Kielc, zwłaszcza Śródmieścia, gdzie nie ma w pobliżu takiego obiektu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie