IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 68

Rewitalizacja terenu zielonego przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 130 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasadzenie roślin pyłochwytnych, które zapewnią zabezpieczenie przed pyłami pochodzącymi z przejeżdżających pojazdów oraz dodatkowo zapewnią ochronę przed hałasem z uciążliwej arterii komunikacyjnej. Aktualne rozwiązanie jest uciążliwe ze względu na zbyt małą ochronę przed negatywnymi zjawiskami występującymi przy bardzo ruchliwej ulicy stanowiącej dojazd do centrum miasta. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki pasa drogowego na ul. Kościuszki oraz poprawy jakości powietrza.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Działka 469/6 obręb 0017 własność Skarbu Państwa projekt nie może być zrealizowany na wskazanej działce, zgodnie z regulaminem zgłoszona nieruchomość musi być własnością Gminy Kielce. Nowa lokalizacja projektu zgłoszona przez Wnioskodawcę to działki 424 i 426 obręb 0017. Projekt nie może być zrealizowany na ww. działkach ponieważ nie są spełnione kryteria Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w ramach których mają być realizowane projekty tj.: celowości i gospodarności, realizacja nie jest możliwa ze względów technicznych i technologicznych, brak możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego po zakończeniu procedury jego wyłonienia. Z przekazanych informacji przez Wnioskodawczynię na przedmiotowej nieruchomości ma być realizowane zadanie projektowe: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5”, a zgłoszony zakres projektu nr 68 BO, byłby dopełnieniem projektowanego zagospodarowania terenu. Z uzyskanych informacji od Biura Inwestycji, które zajmuję się realizacja zadania: „Budowa boiska (…), zakres robót i przewidywany harmonogram prac uniemożliwia wprowadzenie na tym terenie zagospodarowania w postaci nasadzeń roślinnych czy małej architektury, równocześnie z prowadzonymi pracami budowlanymi obejmującymi ww. zadanie.