IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 89

Dostosowanie ciągu pieszego przy ulicy Zgoda wraz z przynależnym pasem zieleni i miejscami parkingowymi do potrzeb społeczności lokalnej i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Modernizacja nawierzchni chodnikowej - pasa chodnikowego wzdłuż ulicy Zgoda od skrzyżowania Konstantego Miodowicza, Wojska Polskiego, aż do skrzyżowania z ul. Mała Zgoda, wraz z zatoczką parkingową przy ZSZ nr 1. Myśląc o mieście przyjaznym dla pieszych warto sobie uświadomić́, że zarówno ulice, jak i ciągi piesze służą wielu celom poza obsługą pojazdów i umożliwieniem przejścia pieszym. Dla prawidłowego rozwoju miasta czynniki społeczne i środowiskowe są równie istotne, jak ekonomiczne i transportowe. Ulica stanowi kwintesencję miejskości. Jest elementem miejskiej struktury przestrzennej i miejscem rozwoju społecznego. Celem komunalnej polityki przestrzennej powinna być m. in. poprawa komfortu życia mieszkańców, a przestrzeń przyjazna dla ruchu pieszego powinna stanowić jeden z wyznaczników jakości zamieszkiwania. Celem kształtowania przestrzeni miejskich bez barier i zachęcających do ruchu pieszego powinno być m.in. niedopuszczanie do wykluczenia z życia społecznego z powodu niesprawności oraz podnoszenie poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców. Projekt dotyczy starego ciągu pieszego, który pod wpływem warunków zarówno atmosferycznych, jak i rozrastających się korzeni drzew wzdłuż ulicy uległ znacznemu zniszczeniu i zagraża bezpieczeństwu poruszania. Projekt będzie obejmował dostosowanie nawierzchni do obecnych standardów, podnoszących zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników. Wzdłuż ulicy Zgoda oprócz ciągu pieszego znajduje się pas zieleni izolacyjnej - który również wymaga dostosowania do panujący warunków miasta. Zniszczone drzewa i zajeżdżone pasy zieleni wymagają poprawy kształtu i zastosowanie nowoczesnych urządzeń, które zmniejszą nacisk kół samochodów na glebę i system korzeniowy roślin. Bezpośrednio przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 znajduje się zatoczka parkingowa, która również wymaga przebudowy. Umożliwi to bezpieczne i bezkolizyjne parkowanie oraz bezpieczne poruszanie się na ulicy Zgoda.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Obecnie nie ma możliwości realizacji projektu. Do relegacji projektu niezbędne jest zgłoszenie robót budowlanych wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością którego obecnie pod względem formalnym Gmina Kielce -MZD nie posiada. Obecnie MZD w Kielcach użytkuje nieruchomość na zasadach posiadania samoistnego. Po uregulowaniu kwestii formalnych związanych z nieruchomością (Działka nr 86/11 , Obr. 0024 - własność Skarb Państwa) projekt jest możliwy do realizacji.