IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z02

NAZWA PROJEKTU:
Zielono mi! Skwer Jagiellonów na Czarnowie, czyli park przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Skwer Jagiellonów - Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną ciągnący się od bloku Szkolna 30 - 34 w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/30, 239/28, 239/5, 239/15, 239/17, 239/19, 239/21, 239/23, 239/58, 239/26, 239/36 - obręb 0015 Kielce.

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 400 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

SKWER JAGIELLONÓW to rekreacyjny teren zielony znajdujący się u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Szkolnej i Jagiellońskiej na os. Jagiellońskie w dzielnicy Czarnów. Projekt zakłada zielone zagospodarowanie tego terenu i przystosowania go do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców. Wątpliwej urody stacja transformatorowa znajdująca się w sąsiedztwie bloku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 32 zostanie obsadzona krzewami dorastającymi do kilku metrów, tworząc majestatyczną zieloną ścianę oczyszczającą powietrze ze smogu i nadającą skwerowi dodatkowego, zielonego charakteru. Na terenie inwestycji planuje się nasadzenie niższych krzewów ozdobnych oraz . pięknego drzewa ozdobnego, kwitnącego na różowo. Całość skweru uzupełniona zostanie elementami małej architektury, stanowiącymi nieodzowną część przestrzeni parkowych - ławkami parkowymi i koszami na śmieci. Projekt przewiduje także doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenie do ćwiczeń oraz placu zabaw o dodatkowe niewielkie urządzenie zabawowe. Na terenie skweru w pobliżu bloków nr 30, nr 32 i nr 34 przewidziano również budowę nowych lub przebudowę istniejących alejek spacerowych, co pozwoli na bezpieczne i komfortowe korzystanie z tej przestrzeni także dla rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Ponadto z uwagi na nazwę Skweru, w projekcie przewidziano również plenerową lekcję historii z okresu panowania dynastii Jagiellonów. Każdej alejce przypisano „opiekę” patrona w postaci poszczególnego władcy z dynastii Jagiellonów. Przy ścieżkach planowane jest zamontowanie tablic informujących zawierających informację o jej nazwie z zamieszczonym krótkim rysem biograficznym danego władcy i jego wizerunkiem. Projekt nie przewiduje barier architektonicznych, a ławki parkowe powinny być przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie alejki mają zaprojektowaną szerokość minimum 1,5m , co jest zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, skwer będzie zatem dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla osób niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących, mogących za pomocą zmysłów (sensorycznie) doświadczać uroków Skweru Jagiellonów.

OPIS DZIAŁAŃ:

WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA STANOWIĄCEGO MAPĘ INWESTYCJI, kolejno: 1)Wykonanie chodników o szerokości odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami, tj.1,5m (preferowane wykonanie chodników wg wzorca wykorzystanego przy pracach remontowych chodnika przy ul. Karczówkowskiej lub ul. Jagiellońskiej na odcinku ul. Grunwaldzka - ul. Karczówkowska) wraz z posadowieniem krawężników, tj: a) budowa nowego chodnika na terenie zielonym z kostki brukowej na podbudowie - 127,00 m kw. b) rozbiórka istniejących warstw konstrukcyjnych z wywozem materiału. Roboty Ziemne wykonanie 2 warstw podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie - 238,80 m kw. 2)Dostawa i montaż 4 szt. ławek parkowych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami; 3)Dostawa i posadowienie 4 szt. koszy na śmieci betonowych; 4)Dostawa i montaż 2 szt. stojaków na woreczki/koszy na psie odchody; 6) Dostawa i wsadzenie. drzewa ozdobnego - śliwa wiśniowa “Pissardii”, 7) Dostawa i wsadzenie krzewów w tym krzewów soliterowych wokół stacji trafo; 8)Dostawa, montaż i opracowanie graficzne 4 szt. tablic biograficznych (1xG - Zygmunt I Stary,1xJ -Fryderyk Jagiellończyk, 1xE - Władysław III Warneńczyk, 1xF - Aleksander Jagiellończyk) przy ul. Jagiellońskiej; 9) doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenie do ćwiczeń oraz placu zabaw o dodatkowe niewielkie urządzenie zabawowe Budżet projektu [brutto]: Założenia: - budowa nowego chodnika na terenie zielonym z kostki brukowej na podbudowie 127 m kw. x 600 zł = 76 200 zł - rozbiórka istniejących warstw konstrukcyjnych z wywozem materiału. Roboty ziemne wykonanie 2 warstw podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie 238,80 m kw. x 650 zł = 180 000 zł - ławka parkowa z podłokietnikami 3 szt. x 2 500,00 zł = 7 500,00 zł - kosz na śmieci betonowy 4 szt. x 600,00 zł = 2 400,00 zł - stojak na woreczki/kosz na psie odchody 2 szt. x 1 400,00 zł = 2 800,00 zł - drzewo (śliwa wiśniowa Pissardii) 1 szt. x 500,00 zł = 500,00 zł - krzewy ozdobne 80 szt. x 150,00 zł = 12 000,00 zł - krzewy soliterowe (wokół stacji trafo) 30 x 300,00 zł = 9 000,00 zł - koszty projektowe 60 000 zł - pielęgnacja zieleni 16 000 zł - roboty ziemne przygotowawcze związane z sadzeniem zieleni 15 000 zł - tabliczki biograficzne 4 szt. x 1500,00 zł = 6 000,00 zł - doposażenie siłowni zewnętrznej o dodatkowe urządzenie oraz placu zabaw o dodatkowy element 2 szt. x 6 300,00 zł = 12 600 zł SUMA: 400 000 zł


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku