IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI02

NAZWA PROJEKTU:
Doświadczalny ogród z elementami sensorycznymi na osiedlu Podkarczówka

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Teren zieleni przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach ul Krzemionkowa 1 25-705 Kielce między budynkiem SP 31 a ulicą Kalcytową np. działki nr 403/30, 403/28 obręb 0021

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt budowy ogrodu z elementami sensorycznymi dotyczy zagospodarowania części terenu znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 31 na osiedlu Podkarczówka (od strony ul. Kalcytowej). Zaplanowany ogród będzie kontynuacją i rozbudową wewnątrzszkolnego projektu “Drzewo naszej klasy po wsze czasy” zrealizowanego w 2021 roku ze środków uczniów i ich rodziców - mieszkańców osiedla. Wówczas posadzono (na tym terenie) 21 ozdobnych drzew (m.in. platan, śliwa wiśniowa Pissardii) oraz 10 krzewów jaśminowca. W ramach projektu zakładamy wyznaczenie miejsca odpoczynku, wykonanie ciągu komunikacyjnego (w miarę możliwości z nawierzchni utwardzonej), ustawienie ławek, koszy na śmieci. Projekt zakłada także wykonanie dodatkowych nasadzeń roślin ozdobnych oraz użytkowych oddziałujących na narządy zmysłów – dotyku, słuchu, wzroku, węchu i smaku. W projekcie uwzględniono również zastosowanie podwyższonych rabat, w których uczniowie pod opieką nauczycieli będą uprawiać wybrane rośliny. Systematyczna pielęgnacja roślin przez uczniów będzie dla nich lekcją przez doświadczenie Dodatkowo miejsce ze stołem i ławkami (dla około 20 osób, do przeprowadzania dla uczniów szkoły lekcji terenowych (np. z przyrody, biologii, geografii), które będzie służyć także mieszkańcom osiedla.. W naszym projekcie chcemy uwzględnić w/w miejsca i elementy, ale jesteśmy otwarci również na ewentualne zmiany Zależy nam jednak na uwzględnieniu w projekcie drzew nowo posadzonych (można je przesadzić w inne miejsce), ponieważ w ich sadzenie i pielęgnację byli i są zaangażowani uczniowie poszczególnych klas. Uzasadnienie: Wspólne projektowanie przestrzeni to lekcja innowacyjnego myślenia, ale także demokracji. Zagospodarowanie terenu otaczającego szkołę to jedno z najbardziej uniwersalnych, przyjaznych zielonych działań, jakie można podjąć. Służyć one będą całej społeczności szkolnej, a także lokalnej oraz instytucjom które mieszczą się w budynku szkoły, tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, Klub Seniora, przedszkole. Otwierając się na dzieci i młodych ludzi, szkoła otwiera się na resztę świata – rodziców, sąsiadów. Szkoła wraz z odpowiednim zagospodarowaniem otoczenia stanowi atrakcyjne i ważne miejsce wspólnoty lokalnej, zyskuje na wartości także w oczach uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Wykonanie projektu ogrodu 2. Przygotowanie terenu 3. Wytyczenie miejsca odpoczynku i edukacji , ścieżek komunikacyjnych. 4. Ustawienie ławek, stołów, koszy na śmieci, budki/domków dla owadów 5. Przygotowanie podwyższonych rabat do zagospodarowania przez uczniów 6. Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych oraz użytecznych o cechach sensorycznych (np. maliny, porzeczki) Szczegółowy zakres projektu zostanie określony po zakwalifikowaniu zadania do realizacji. Granice ogrodu, ilość elementów, powierzchnie nawierzchni, nasadzeń itp. zostaną dostosowane do kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania. Zakres prac nie przekroczy zakładanej kwoty na realizację projektu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku