IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Wszystko o Kieleckim Budżecie Obywatelskim

Masz wątpliwości co do zasad Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego? Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

To nadal za mało? Skontaktuj się z nami!

Budżet Obywatelski, zwany też partycypacyjnym, jest formą konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu Miasta Kielc na propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty wyodrębnione w ramach budżetu Miasta Kielce na każdy rok, wydatkowane na realizację projektów wybranych przez mieszkańców Kielc.

Oznacza to, że projekt realizowany w ramach KBO musi być bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych osób, z zastrzeżeniem, że:

 •  w przypadku projektów inwestycyjnych zarządzający obiektem ma obowiązek umożliwić korzystanie z danego obiektu każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00;
 • w przypadku projektów innych niż inwestycyjne pozwala się na wprowadzenie ograniczeń ilościowych uczestników, np. jeżeli będzie organizowany piknik przewidziany na 2000 osób, nie każdy będzie mógł wziąć w nim udział.

Zgodnie z Art. 5a ust 7, pkt 1) ustawy o samorządzie gminnym,  jednym z wymogów formalnych, które musi spełniać projekt budżetu obywatelskiego jest to, żeby, o ile jest to możliwe, uwzględniał zasady uniwersalnego projektowania zgodnie z ustawą z dnia 19  lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Należy przez to rozumieć projektowanie przestrzeni w taki sposób, by była ona możliwie najbardziej użyteczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, bez potrzeby jej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na trzy kategorie:

 1. inwestycyjne, które dzielą się na:
  • inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 200 000 zł),
  • inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 200 000 zł),
 2. nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 000 zł),
 3. zielone.

Każdy mieszkaniec Kielc może złożyć dowolną liczbę projektów do KBO.  Jeżeli masz poniżej 13 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.

 

Ważne! Imię i nazwisko zgłaszającego projekt jest jawne. Jest publikowane przy opisie zgłoszonego projektu.

Projektów nie mogą zgłaszać instytucje ani organizacje pozarządowe, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ich członkowie złożyli projekty do KBO.  Warunkiem koniecznym jest to aby byli mieszkańcami Kielc.

Projekty składamy tylko i wyłącznie elektronicznie. Złożenie projektu  odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu, poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych formularza  i dołączenie załączników:

 • nr 1 skan lub wyraźne zdjęcie listy poparcia projektu,
 • nr 2 skan lub wyraźne zdjęcie oświadczenia - tylko w przypadku, gdy projekt jest zgłaszany na terenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli zgłoszony projekt ma być realizowany na terenach, które są we władaniu spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych do projektu należy załączyć oświadczenie dotyczące zobowiązania do ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości niestanowiącej własności Miasta Kielce na której będzie realizowany projekt.

Wzór  listy poparcia i oświadczenia znajduje się pod adresem www.bo.kielce.eu w zakładce „Informator, w plikach „do pobrania”.

WAŻNE! Oryginał listy poparcia i oświadczenia należy dostarczyć w terminie 3 dni od złożenia projektu - osobiście lub za pośrednictwem poczty do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6. Przygotowując listę poparcia  jesteś zobligowany(-a) do przestrzegania przepisów RODO.

Nie. Zadania zgłoszone do KBO i wybrane przez mieszkańców są wpisywane do budżetu miasta i realizowane przez Urząd.  Ich realizacja odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach własnej działalności, za pośrednictwem podległych Prezydentowi jednostek miejskich lub/i wykonawców wybranych np. w drodze przetargu, zapytania ofertowego bądź konkursu dla organizacji pozarządowych.

WAŻNE!  W  nazwie i opisie projektu nie wolno wskazywać  potencjalnych wykonawców projektu, trybu ich wyboru, znaków towarowych, nazw własnych organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych lub ich części oraz nazw towarów, produktów.

Projekty będzie można składać w specjalnie zorganizowanych  na terenie Miasta punktach wyposażonych w stanowiska komputerowe. Niezbędnej pomocy technicznej udzieli upoważniony pracownik Urzędu. 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub komputera, mogą zgłosić projekt w następujących punktach:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Kielce na ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,
 • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52, od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 18:00.

Projekt musi poprzeć 15 osób oprócz wnioskodawcy.

WAŻNE! Lista poparcia powinna być wypełniona czytelnie Przygotowując listę poparcia  jesteś zobligowany(-a) do przestrzegania przepisów RODO.

Przykładowe koszty zrealizowanych zadań i elementów zostały podane w przeznaczonej do tego zakładce KALKULATOR na stronie www.bo.kielce.eu. Możesz również skorzystać z pomocy osób wskazanych w odpowiednich komórkach merytorycznych. Lista osób do kontaktu jest opublikowana w zakładce KONTAKT.

Dane dotyczące terenu można sprawdzić w Geoportalu Miasta Kielce na stronie  www.gis.kielce.eu (należy wybrać profil Budżet Obywatelski i zapoznać się z legendą). 

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia lub zbieżnych co do zakresu, dotyczących tego samego terenu, wydział merytoryczny dokonujący oceny, skontaktuje się z wnioskodawcą, celem wypracowania projektu wspólnego.

Aby projekt mógł zostać dopuszczony do głosowania, MUSI:

 • należeć do zadań własnych gminy;
 • spełniać kryterium celowości i gospodarności;
 • być  zlokalizowany na nieruchomościach:
  • będących własnością Miasta Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz tych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta,
  • stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu Województwa Świętokrzyskiego, o ile organy te wyrażą zgodę na realizację projektu na ich terenie. Uzyskanie zgody leży po stronie pracowników Urzędu ,
 •  
 • będących we władaniu spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych
  WAŻNE! W tym przypadku pamiętaj o obowiązkowym Oświadczeniu dotyczącym zobowiązania do ustanowienia tytułu prawnego w formie użyczenia do nieruchomości niestanowiącej własności Miasta Kielce na której będzie realizowany projekt (w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji). Wzór oświadczenia w zakładce Do pobrania;
 • być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • być możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
 • być możliwy do realizacji ze względów technicznych i technologicznych;
 • spełniać kryterium ogólnodostępności.

Projekt NIE MOŻE:

 • generować kosztów realizacji i eksploatacji niewspółmiernych w stosunku do wartości projektu;
 • naruszać praw osób trzecich, w tym prawa własności i/lub praw autorskich,
 • przekraczać kosztów realizacji przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
 • powodować powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • zakładać wykonanie wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • być niezgodny z zasadami współżycia społecznego,
 • zawierać  wskazania  potencjalnych wykonawców projektu, trybu ich wyboru, znaków towarowych, nazw własnych organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych lub ich części oraz nazw towarów, produktów.

Najpierw sprawdzamy wniosek formalnie, czyli czy:

 • formularz został złożony w terminie określonym w harmonogramie,
 • zgłaszający projekt jest osobą uprawnioną,
 • wypełniono wszystkie pola formularza zgłoszeniowego (opis projektu powinien być szczegółowy),
 • załączono skan listy poparcia
 • dostarczono w terminie 3 dni od złożenia projektu oryginał listy poparcia.,
 • w przypadku zgłoszenia projektu na terenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej załączono oświadczenie dotyczące zobowiązania do ustanowienia tytułu prawnego w formie użyczenia do nieruchomości niestanowiącej własności Miasta Kielce na której będzie realizowany projekt (w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji). Wzór oświadczenia w zakładce Do pobrania.

Jeżeli wniosek przejdzie weryfikację formalną, kierowany jest do weryfikacji merytorycznej i prawnej. Zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie KBO, sprawdzamy czy zgłoszony projekt:

 • należy do zadań własnych gminy;
 • spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 • zlokalizowany jest na nieruchomościach:

a) będących własnością Miasta Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, iż cel projektu jest zbieżny z celem na jaki została ta nieruchomość przeznaczona, określonym w decyzji wydanej w trybie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),

b) stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu Województwa Świętokrzyskiego, co do których miasto dysponuje tytułem prawnym umożliwiającym realizację projektu na nieruchomości na podstawie zgody uprawnionego organu na dysponowanie przez Miasto nieruchomością na cele związane z realizacją projektu zakwalifikowanego do realizacji,

c) będących we władaniu spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, co do których miasto dysponuje tytułem prawnym umożliwiającym realizację projektu na nieruchomości, na podstawie zawartej umowy użyczenia (której wzór ustali Prezydent Miasta Kielce) z podmiotem władającym nieruchomością w przedmiocie ustanowienia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której realizowany będzie projekt (pod warunkiem zakwalifikowania go do realizacji). Umowa, o której mowa powyżej winna być zawarta do czasu zakończenia weryfikacji merytorycznej i prawnej;

 • jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • którego realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
 • którego realizacja jest możliwa ze względów technicznych i technologicznych;
 • który generuje koszty realizacji i eksploatacji współmierne w stosunku do wartości projektu;
 • którego koszt realizacji mieści się w granicach przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
 • spełnia kryterium ogólnodostępności;
 • którego realizacja nie będzie powodowała powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • nie zakłada wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • jest zgodny z zasadami współżycia społecznego, 
 • który nie wskazuje potencjalnych wykonawców projektu, trybu ich wyboru, znaków towarowych, nazw własnych organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych lub ich części oraz nazw towarów, produktów.

Tak. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki formalne lub nieścisłości, wzywa się wnioskodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 5 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

W sytuacji gdy w treści projektu będą braki, nieścisłości i konieczna będzie jego korekta pracownik komórki merytorycznej dokonującej oceny kontaktuje się z Wnioskodawcą celem uzgodnienia zmian do projektu. Modyfikacji projektu dokonuje się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę. Modyfikacje projektu nie mogą wpływać  na istotę projektu.  

Jeśli braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie (5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia) projekt zostanie odrzucony na etapie weryfikacji formalnej i nie będzie podlegał weryfikacji merytorycznej i prawnej.

Jeśli zaś na etapie oceny merytorycznej Wnioskodawca nie wyrazi zgody na dokonanie korekty projektu lub też pracownik dokonujący oceny podejmie 3 udokumentowane bezskuteczne próby kontaktu z Wnioskodawcą, projekt jest weryfikowany negatywnie.

Tak. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy projektów ocenionych negatywnie. Odwołanie winno zawierać  zarzuty oraz uzasadnienie odnoszące się bezpośrednio
do kryteriów oceny merytorycznej na podstawie, których projekt uzyskał ocenę negatywną.

Odwołanie wnosi się do Komisji za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w następujących formach:

 •  elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym lub przez e-puap), Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do systemu informatycznego.
 •  pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

Każdy mieszkaniec Kielc! W przypadku osób poniżej 13 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Maksymalnie można zagłosować jeden raz oddając głos na 4 projekty, po jednym z każdej kategorii projektów, czyli:

 • 1 inwestycyjny duży,
 • 1 inwestycyjny mały,
 • 1 nieinwestycyjny,
 • 1 zielony.

Na podstawie wyników weryfikacji powstaje  lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz  lista projektów niedopuszczonych do głosowania. Każdy projekt dopuszczony do głosowania   otrzymuje NOWY  INDYWIDUALNY IDENTYFIKTOR ( nie mylić z liczbą porządkową), który należy podać w trakcie głosowania.

 Głosowanie odbywa się tylko i wyłącznie internetowo na stronie: Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem www.bo.kielce.eu,  poprzez wypełnienie właściwego elektronicznego formularza karty do głosowania. Do głosowania niezbędne będzie podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany sms z kodem aktywacyjnym potwierdzającym oddanie głosu . Kod aktywacyjny należy wprowadzić do formularza do głosowania . W ten sposób oddany głos zostaje wprowadzony do systemu.

Każdy mieszkaniec Kielc, będzie mógł oddać głos tylko raz.  W  formularzu do głosowania może wskazać po jednym projekcie z każdej kategorii,  czyli: 1 inwestycyjny duży, 1 inwestycyjny mały, 1 nieinwestycyjny, 1 zielony.

Przy użyciu jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

Głosować będzie można podobnie jak w przypadku składania projektów w specjalnie zorganizowanych  na terenie Miasta punktach wyposażonych w stanowiska komputerowe. Niezbędnej pomocy technicznej udzieli upoważniony pracownik Urzędu. Wykaz punktów dostępny będzie na stronie www.bo.kielce.eu.

W przypadku braku telefonu komórkowego należy również zgłosić się do punktu, gdzie po okazaniu upoważnionemu pracownikowi Urzędu dokumentu potwierdzającego tożsamość  i oddaniu głosu przez mieszkańca Kielc, pracownik zatwierdza formularz unikalnym kodem.

TAK. Jeśli projekt zostanie dopuszczony do głosowania  zostanie mu przydzielony NOWY  INDYWIDUALNY IDENTYFIKTOR ( nie mylić z liczbą porządkową), który należy podać w trakcie głosowania.

Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów należą do Wnioskodawców. Aby nieco ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowane zostały materiały graficzne oraz plakat, który można pobrać, wypełnić własną treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić. Wszystko dostępne w dziale Do pobrania.

Realizacja projektu nie może przekraczać jednego roku budżetowego. Projekty wybrane w roku bieżącym zostaną zrealizowane do końca kolejnego roku. Należy pamiętać, że niektóre projekty tylko z pozoru wydają się proste do realizacji, a w rzeczywistości mogą wymagać szczególnego przygotowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość konsultacji z pracownikami urzędu, którzy pomogą określić realny czas realizacji.

Projekty, które nie uzyskały wystarczającej ilości głosów mogą dostać kolejną szansę w następnym roku wystarczy, że złożycie je ponownie.