IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Szkolenie Urzędników Miejskich, Policji i Strażników Miejskich w zakresie ustawy o ochronie zwierząt

PROPONOWANA LOKALIZACJA
MIASTO KIELCE

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
6000.00 zł

RODZAJ PROJEKTU
NIEINWESTYCYJNY

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM

- Szkolenie pracowników organu terytorialnego i innych podmiotów administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (których celem statutowym jest ochrona zwierząt) w zakresie znajomości ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. po nowelizacji w styczniu 2012. - postępowanie w/w podmiotów ze zwierzętami dzikimi, łownymi i chronionymi. - nawiązanie prawidłowej współpracy między instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną zwierząt i środowiska, w którym żyją. Niezadowalająca znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po jej nowelizacji ze stycznia 2012, a co za tym idzie niedostateczna, albo nie istniejąca współpraca z poszczególnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce nie dysponuje funduszami, które mogłyby być przeznaczone na szkolenie pracowników administracji publicznej, Policji czy Straży Miejskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Nasza działalność oparta jest na zasadach wolontariatu. Statut Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce obliguje nas do monitorowania prawidłowości przestrzegania zasad w/w ustawy. Środki pozyskane w ramach Budżetu Obywatelskiego pozwolą przeprowadzić szkolenie w sposób profesjonalny i pozwolą dotrzeć do wszystkich beneficjentów, którzy dzięki temu podniosą swoje kwalifikacje w zakresie pełnionych obowiązków. Jednocześnie uzyskane fundusze pozwolą pozyskać do prelekcji specjalistów. Pozwoli to także opracować i wydrukować materiały szkoleniowe, które posłużą uczestnikom w ich dalszej pracy.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Rezerwacja sali konferencyjnej. 2. Wysłanie zaproszeń. 3. Przygotowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych oraz ich wydruk. 4. Przygotowanie miejsca. 5. Catering. 6. Pozyskanie patronatu (Prezydent m. Kielc). 7. Poinformowanie i zaproszenie mediów lokalnych. 8. Archiwizacja konferencji (zdjęcia, film). 9. Certyfikat uczestnictwa. 10. Pozyskanie prelegentów.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zakładane rezultaty: 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków. 2. Podniesienie efektywności działań służb reagujących w sytuacjach kryzysowych z udziałem zwierząt bezdomnych, dzikich, łownych i chronionych. 3. Nawiązanie współpracy pomiędzy służbami administracji publicznej o organizacjami biorącymi udział w interwencjach dotyczących zwierząt. 4. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, a tym samym zmniejszenie negatywnego ich wpływu na środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom.