IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nowy park w Kielcach ? "Skwer Jagielloński" na Czarnowie ! Nowe miejsce spotkań dla Kielczan.

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI19

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną, ciągnący się od skrzyżowania Grunwaldzka/Jagiellońska w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/5, 239/3, 239/35, 240/11 - obręb 0015 Kielce.

KOSZT ZADANIA :
150000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
W ramach zadania przewiduje się utworzenie skweru ogólnie dostępnego dla wszystkich mieszkańców Kielc. Do skweru będą prowadziły alejki biegnące do centralnego placu, przy którym będą ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz urządzenia siłowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu, a także huśtawka dla najmłodszych mieszkańców. W centralnym miejscu placu przewiduje się przeniesienie i posadowienie rzeźby plenerowej “Urodzaj” autorstwa Stefana Maja, znajdującej się obecnie przy jednym z sąsiednich traktów. Bezpośrednio przy placu zostaną posadzone krzewy, a wzdłuż ul. Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej wysokie drzewa parkowe (m.in. lipy, dęby lub klony) oraz w pobliżu bloku Szkolna 28 różowe niskie drzewa ozdobne (np. wiśnia ozdobna gat. pikowana Kanzan róż, i/lub drzewa ozdobne innego gatunku), dzięki czemu stworzone zostanie zielone otoczenie, sprzyjające wypoczynkowi, refleksji oraz oddzielające je od miejskiego zgiełku głównych arterii, na czym na pewno skorzystają przede wszystkim mieszkańcy osiedla. W ramach zadania przewiduje się także uporządkowanie rejonu przystanku autobusowego “Jagiellońska/Grunwaldzka” wraz z instalacją parkingu dla rowerów i dodatkowego kosza na śmieci.
Skwer Jagielloński to rekreacyjny teren zielony na os. Jagiellońskim w dzielnicy Czarnów. Projekt zakłada przystosowanie obecnie bardzo zaniedbanego zieleńca znajdującego się w zasobach Miasta Kielce do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców os. Jagiellońskie oraz całej południowo-wschodniej części Dzielnicy Czarnów. Teren ten - pomimo centralnej lokalizacji względem dzielnicy - obecnie nie jest przystosowany do tego, aby zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nieprawidłowe wykorzystanie terenów wskazanych pod inwestycję - zdaniem projektodawców - prowadzi do marnotrawienia ogromnego potencjału, jakim dysponuje to miejsce.
W tej części miasta, pomimo ogromnego skupiska mieszkańców (na terenach przyległych do działek wskazanych w celu realizacji projektu mieszka ok. ‭13 282‬ osób - stan na 31.03.2019 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Kielce - przez liczbę mieszkańców należy rozumieć sumę liczb wyborców ujętych w rejestrze z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru na wniosek, pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały, np. dzieci/osoby pozbawione praw wybierania, za wyjątkiem tych, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru w innej gminie.), nie istnieje żadna przestrzeń rekreacyjna służąca do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
Skwer Jagielloński, pomimo oczywistych walorów estetycznych – dzięki zlokalizowaniu w bliskiej okolicy ruchliwego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Klasztoru na Karczówce, Ogrodu Botanicznego oraz innych obiektów użyteczności publicznej, przy jednoczesnej relatywnej bliskości względem centrum miasta, ma szansę stać się wizytówką Kielc. Drzewa i krzewy planowane do wsadzenia, rosnące w wyznaczonych do tego miejscach wpłyną pozytywnie na poprawę samopoczucia mieszkańców oraz przyczynią się do podniesienie ogólnego poziomu ich zdrowia (liczne badania wskazują na to, że drzewa i krzewy znacząco wpływają na poprawę jakości powietrza oraz ograniczają ilość szkodliwego dla zdrowia smogu). Dodatkowo, w opinii projektodawców, już sama możliwość głosowania na powyższy projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości obywatelskiej kielczan oraz doprowadzi do integracji mieszkańców osiedla Jagiellońskiego, a także ogromnej liczby mieszkańców dzielnicy Czarnów.
Posadowienie rzeźby “Urodzaj” autorstwa Stefana Maja (wapień pińczowski, 1975 r., wymiary: wysokość 3,3 m, szerokość 1,1 m, głębokość 1,3 m, postument z wapienia pińczowskiego o wymiarach: wysokość 0,6 m, szerokość 1,2 m, głębokość 1,4 m; ul. Jagiellońska 66, 50°52’21’’N, 20°36’23’’E, 50.872534N, 20.606519E, wykonana w Orońsku na plenerze „Kielce ’75”. Własność Urzędu Miasta Kielce) w centralnym punkcie placu będzie stanowiło swoistą dominantę skweru, tj. główny akcent kompozycji urbanistycznej, w kierunku której wszyscy piesi będą zmierzali (profilaktyka w zakresie nowych tzw. “wydeptów”). Natomiast instalacja sprzętów (tzw. „siłownia na świeżym powietrzu”) umożliwi aktywizację młodzieży, seniorów i innych ludzi zamieszkujących os. Jagiellońskie oraz umożliwi rodzinom wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Także najmłodsi mieszkańcy miasta znajdą coś dla siebie – piaskownicę do budowania babek z piasku oraz dwuosobową huśtawkę, na której będą mogli się huśtać, kiedy ich rodzice czy bacie/dziadkowie będą ćwiczyli na przeciwległej siłowni plenerowej.


ZAŁĄCZNIK : PARK JAGIELLONSKI - PROJEKT GRAFICZNY.jpg
ZAŁĄCZNIK : Kielce z lotu ptaka 1 - z zazn..jpg
ZAŁĄCZNIK : Rzeźba Urodzaj Stefana Maja.JPG
ZAŁĄCZNIK : Miejsce inwestycji od ul. Grunwaldzkiej.JPG
ZAŁĄCZNIK : Zdjęcie terenu od strony Rzeźby Urodzaj Stefana Maja.JPG