IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację wydarzeń i podejmowanie działań przyciągających mieszkańców i klientów

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N25

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i integrujących oraz innych eventów mających przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców i potencjalnych klientów, co w efekcie ma wesprzeć rozwój firm z tego obszaru, wzmocnić lokalne więzi i przyczynić się do rozwoju tej części miasta.
Uzasadnienie:
Od dłuższego czasu trwa proces tzw. wymierania centrum (w szczególności dotyczący ulicy Sienkiewicza) objawiający się coraz większą liczbą opuszczonych lokali. Powstaje w ten sposób zamknięte koło – z każdym zamkniętym lokalem spada liczba odwiedzających centrum mieszkańców, a to powoduje coraz mniejszą opłacalność utrzymywania już istniejących lokali, te zaś (w związku z tym) zostają przeznaczone do zamknięcia... Przyczyny tego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane, nie ulega jednak wątpliwości, że brakuje działań mających zatrzymać to zjawisko. Tak wynika z ankiet jakie przeprowadziło Stowarzyszenie Przyjazne Kielce tak wśród osób odwiedzających centrum / ulicę Sienkiewicza, jak również działających tam przedsiębiorców. Tymczasem – w wielu miastach Polski, władze samorządowe, zdając sobie sprawę z wagi i roli jaką pełni centrum miasta w jego rozwoju, robią wszystko, włącznie z powołaniem specjalnych biur, instytucji, których zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju centrum. Na ten cel przeznaczane są również wielomilionowe kwoty: na renowację, festiwale, wydarzenia, promocję, inicjatywy mieszkańców. Ponieważ dotąd nie powstała tego typu instytucja w Kielcach, zdecydowaliśmy w stowarzyszeniu o utworzeniu nieformalnego Biura Centrum Miasta, którego zadaniem będzie realizacja jak największej liczby w/w działań na obszarze centrum miasta, z naciskiem na ulicę Sienkiewicza.