IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego

IDENTYFIKATOR ZADANIA : N28

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, ul Miodowa 7 (obręb nr 10106, działka nr 598)

KOSZT ZADANIA :
30000.00

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Kielc:
1) po kryzysach zdrowia psychicznego, oraz
2) członków rodzin wspólnie zamieszkujących z osobami po kryzysach zdrowia psychicznego.
Zjawisko problemów zdrowia psychicznego jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z jakimi boryka się nasze społeczeństwo. Szacuje się, że aż 25% osób w ciągu swojego życia zostanie dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego, czyli zostanie u nich zdiagnozowane zaburzenie zdrowia psychicznego, będą w tym kierunku diagnozowani lub będą korzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie.
Problemy zdrowia psychicznego stają się chorobą cywilizacyjną, która dotyka ludzi bez względu na płeć, wiek, sytuację rodzinną itp. Można jednak wskazać szereg czynników, które znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia problemów zdrowia psychicznego. Są to zjawiska takie jak: długotrwały lub silny stres, pochodzący zarówno z sytuacji rodzinnej, jak i zawodowej, niska odporność na stres, używki lub uzależnienia, niskie umiejętności społeczne, intensywna praca, brak odpowiedniej higieny życia (brak odpoczynku, hobby, czasu wolnego), brak wsparcia społecznego. Zdiagnozowana choroba psychiczna jest problemem, który pozostaje z człowiekiem do końca życia. Odpowiednio dobrane leki, terapia oraz styl życia sprawiają, że w wielu przypadkach osoba po kryzysie zdrowia psychicznego jest w stanie całkowicie lub w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie, w tym podjąć pracę i żyć samodzielnie. Niestety zawsze będzie osobą, u której silny stres, odstawienie leków lub uodpornienie na nie może wywołać kolejny kryzys zdrowia psychicznego.
Z tego względu niezwykle ważne jest, aby osobom po kryzysach zdrowia psychicznego zapewnić wsparcie, co minimalizuje ryzyko kolejnego zaostrzenia się choroby. Należy też brać pod uwagę, że odpowiednia terapia pozwala wielu osobom po kryzysach zdrowia psychicznego na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a aktywność zawodowa sprawia, że osoby te nie będą utrzymywać się z systemu pomocy społecznej. Przynosi to korzyści nie tylko osobie po kryzysie zdrowia psychicznego i członkom jej rodziny, ale również ogółowi społeczeństwa. Podstawowa opieka medyczna oraz psychiatryczna dla osób po kryzysach zdrowia psychicznego jest zapewniona w ramach NFZ. Bardzo niskie nakłady na leczenie i profilaktykę zdrowia psychicznego sprawiają, że opieka nad osobami po kryzysach jest dalece niewystarczająca. Równocześnie w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej nie są wspierane członkowie rodzin osób po kryzysach zdrowia psychicznego. Lepiej wygląda wsparcie społeczne, dostępne zarówno dla osób po kryzysach zdrowia psychicznego, jak i członków ich rodzin. Działalność MOPR Kielce i jego jednostek organizacyjnych, PFRON oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutową tym problemem sprawia, że różne formy wsparcia (świadczenia społeczne, mieszkania chronione, podstawowe formy terapii itp.) są dostępne - chociaż z pewnością nie zapewnia to całości potrzeb.

W ramach inicjatywy zaplanowano działania, które wykraczają poza obecnie dostępne formy wsparcia dla osób po kryzysach i członków ich rodzin. Będą to:
1) Psychoterapia przeciwlękowa, prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej.
Zajęcia i spotkania nakierowane na rozwój technik radzenia sobie ze stresem i lękiem, który dla wielu osób po kryzysach jest głównym czynnikiem zaostrzenia stanu zdrowia. Niestety na kieleckim rynku nie ma dostępnych bezpłatnych terapii nakierowanych bezpośrednio na radzenie sobie ze stresem – a płatne terapie w tym kierunku są często poza zasięgiem finansowym rodzin dotkniętych problemem zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzone w ŚDS przy ul. Miodowej 7 w formie grupowej – 1 lub dwa razy w tygodniu po 1-2 godziny. Uzupełnieniem formy grupowej terapii – zajęcia indywidualne lub rodzinne – na ul. Miodowej 7 lub w miejscu zamieszkania osoby po kryzysie. Możliwość zapewnienia terapii w miejscu zamieszkania jest w tym przypadku konieczna, gdyż zdarza się, że stany lękowe są związane z opuszczeniem miejsca zamieszkania lub z przebywaniem w większych grupach osób. W takiej sytuacji psychoterapia domowa jest ważnym czynnikiem wspierającym proces usamodzielniania.
2) Psychoterapia rodzinna, prowadzona w lokalizacji przy ul. Miodowej 7 lub w miejscu zamieszkania osoby po kryzysie zdrowia psychicznego z udziałem tej osoby oraz członków jej rodziny.
Spotkania indywidualne, prowadzone przez psychoterapeutę z osobą po kryzysie i członkami jej rodziny. Częstotliwość i tematyka spotkań wynikająca z potrzeb konkretnej rodziny. Celem tej formy pomocy jest praca nad problemami i konfliktami w rodzinie, które wpływają na postawę osoby chorej i jej realizacje z członkami rodziny.
3) Treningi umiejętności społecznych, realizowane w formie warsztatów, treningów praktycznych lub zajęć z dramy, a w uzasadnionych przypadkach, również psychodramy.
Celem tych zajęć jest poprawa umiejętności społecznych osób po kryzysach oraz członków ich rodzin. Niskie umiejętności społeczne są bowiem jednym z większych czynników ryzyka kryzysu zdrowia psychicznego. Poprawa umiejętności społecznych sprawia, że relacje pomiędzy członkami rodziny są lepsze, a osoba po kryzysie lepiej odnajduje się w rożnych sytuacjach, co wpływa w istotnym stopniu na poziom jej stresu. Zajęcia na ul. Miodowej 7, z częstotliwością nie większą niż 1/tydzień – długość zajęć około 2-3 godziny.
4) Działania w celu powołania grupy samopomocowej.
Grupa samopomocowa to forma wsparcia, która polega na samodzielnym organizowaniu i wspieraniu się osób w podobnej sytuacji, bez obecności zewnętrznego eksperta lub terapeuty. Ta forma wsparcia osób po kryzysach zdrowia psychicznego jest bardzo popularna w Warszawie i innych dużych miastach, natomiast na terenie Kielc nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona. W związku z tym w ramach inicjatywy chcemy zainicjować i rozwinąć grupę samopomocową osób po kryzysach. Aby ją zainicjować, z budżetu finansowane będą koszty związane z cyklicznymi spotkaniami osób po kryzysach. Będą to spotkania w różnej formie – wyjścia do kawiarni, kina, teatru, muzeum, ogniska, spotkania przy grillu itp. Ważne będzie jednak, że każde ze spotkań będzie samodzielnie planowane, organizowane i przeprowadzane przez osoby po kryzysach. W ten sposób nabędą one umiejętności społecznych oraz będą stale ze sobą współpracować, co da im okazję do przebywania w swoim gronie, wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się.


ZAŁĄCZNIK : Wstępny kosztorys inicjatywy.xlsx