IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Park sportowy “Pumptrack Kielce” składający się z głównego pumptracka, mini pumptracka, skill parku rowerowego oraz strefy wypoczynkowej.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Park sportowy “Pumptrack Kielce” składający się z głównego pumptracka, mini pumptracka, skill parku rowerowego oraz strefy wypoczynkowej.

NR PROJEKTU:
52

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Wniosek nr 52 dotyczący budowy parku sportowego „Pumptrack Kielce” składającego się z głównego pumptracku, mini pumptracku, skill parku rowerowego oraz strefy wypoczynkowej został zaopiniowany negatywnie ze względu na lokalizację (działka nr ewid. 2/6 obręb 0023) oraz ryzyko przekroczenia czasu realizacji ponad jeden rok budżetowy. Poniżej wyjaśniam co następuje: Zaproponowana przez inicjatora inwestycja zlokalizowana została u zbiegu ulic Gagarina i Krakowska w pobliżu Rezerwatu Kadzielnia oraz w całości w strefie "P" (Parki) Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co wyklucza realizację prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, do której zalicza się budowa toru pumptrackowego oraz likwidacji zadrzewień (§5 lit. c Uchwała nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). Ponadto, na terenie planowanego parku rowerowego znajduje się uchwalony Radą Miasta Skwer Pamięci Ofiar Katynia („dęby katyńskie”, instalacja rzeźbiarska „Sen”). Skwer to miejsce zadumy, refleksji, które nie pasuje do planowanego zamierzenia. Budowa toru rowerowego stwarzałaby ryzyko napięć społecznych związanych z kontekstem Skweru Pamięci Ofiar Katynia, będącego upamiętnieniem zbrodni katyńskiej, zrealizowanym z inicjatywy określonych środowisk i organizacji pozarządowych. Budowa parku sportowego przyczyniłaby się również do ingerencji w istniejący teren zieleni urządzonej. Wykonanie toru dla rowerów na Kadzielni wymagałaby wycinki kilkunastu drzew oraz krzewów tam rosnących. Ponadto zlokalizowana na tym terenie rzeźba (pomnik poświęcony ofiarom Katynia) prawdopodobnie kolidowałaby z programem sportowym w tym miejscu. Analizowana nowa lokalizacja na budowę parku sportowego „Pumptrack Kielce” – to działka nr ewid. 378/3 obręb 0010 w Dolinie Silnicy znajdująca się w strefie "A" Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednak z uzyskanych informacji od użytkownika terenu wiadomo, że teren Doliny Silnicy przeznaczony jest do zachowania naturalistycznego charakteru obszaru parkowego. Ponadto został przeprowadzony konkurs na koncepcje zagospodarowania wschodniej części doliny. Koncepcja zakłada wykorzystanie naturalnych cieków wodnych oraz istniejącej roślinności. W proponowanej lokalizacji zaplanowano założenie łąki kwietnej. Teren doliny stanowi polder zalewowy, z wyjątkowo wysokim poziomem wód gruntowych. Obecnie mając na uwadze zmiany klimatyczne wzrasta rola terenów zieleni i parków w mieście, więc przedmiotowa inwestycja nie powinna być realizowana kosztem ich zmniejszenia. Kolejna zaprojektowana lokalizacja parku sportowego „Pumptrack Kielce” – to teren działki nr ewid 418/2 w rejonie osiedla Ślichowice (w sąsiedztwie kamieniołomów). Lokalizacja ta wydaje się właściwa i poprawna pod kątem przepisów techniczno – budowlanych, w związku z czym uzyskała pozytywną opinię wszystkich niezbędnych wydziałów merytorycznych. Jedyną trudność mógłby stanowić dojazd na teren budowy pojazdów ciężkich. Inicjator w dniu 19.09.2019 r. e-mailowo poinformował, że nie akceptuje zaproponowanej lokalizacji (okolice osiedla Ślichowice). Należy również zaznaczyć, że może zaistnieć sytuacja, że realizacja projektu "Pumptrack Kielce” przedłuży się i przekroczy okres jednego roku budżetowego. Powyższe wynika z koniecznością uzyskania przed realizacją stosownych uzgodnień, warunków technicznych, a także decyzji w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (postępowanie trwa 2-3 miesięcy), a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę (od 1-2 miesięcy). Czasochłonna jest również procedura przetargowa."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
działka nr ewid. 378/3 obręb 0010 Dolina Silnicy

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Nr obrębu 0023, nr działki 2/6, róg ulic Gagarina i Krakowskiej

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2100000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1900000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Infrastruktura rowerowa w Kielcach składa się głównie z części transportowej i rekreacyjnej. Nie posiadamy w mieście rowerowych obiektów sportowych i rozrywkowych a takim jest właśnie pumptrack. Pumptrack to tor do jazdy na pojazdach kołowych takich jak rowery, deskorolki, hulajnogi, rolki itp. w związku z czym jest użyteczny dla osób uprawiających różne dyscypliny sportu oraz w różnym wieku. Jazda na pumptracku, nazywana “pompowaniem”, polega na pokonywaniu wzniesień przy wykorzystaniu siły mięśni i grawitacji: wjeżdżając na przeszkodę podciągamy się do góry, żeby jak najmniej hamować, zjeżdżając w dół dociskamy się aby przyśpieszyć. Jest to doskonałe ćwiczenie ogólnorozwojowe, pracujemy wieloma partiami mięśni na raz. Uczy pokonywania zakrętów i podnosi technikę jazdy. Przekłada się to na bezpieczeństwo w trakcie codziennego użytkowania rowerów, deskorolek i hulajnóg. Nie wymaga doświadczenia ale wraz z jego nabywaniem staje się coraz bardziej ekscytująca. Jeśli dostosujemy prędkość do swoich umiejętności i zachowamy rozsądek jest równie bezpieczna co jazda po ścieżce rowerowej. Z pumptracka mogą korzystać zarówno dzieci, początkujący, amatorzy jak i sportowcy. Główny tor “Pumptracku Kielce” powinien być jak najbardziej urozmaicony oraz powinien umożliwić wyznaczenie pętli wyścigowej, tak aby w przyszłości można było na nim zorganizować zawody. Mini pumptrack w postaci owalnej pętli przeznaczony dla najmłodszych z wzniesieniami możliwymi do pokonania nawet na dziecięcych rowerkach biegowych. “Pumptrack Kielce” powinien być zaprojektowany i wykonany przez firmę profesjonalnie zajmującą się budową takich takich obiektów z jak największym doświadczeniem ponieważ bardzo ważne jest odpowiednie wyprofilowanie wzniesień i zakrętów. Obiekt powinien być oświetlony w sposób umożliwiający korzystanie z niego po zmroku. Oba pumptracki powinny mieć asfaltową powierzchnię. Skill park rowerowy to zbiór przeszkód o różnym poziomie trudności w postaci wąskich kładek umieszczonych kilka centymetrów nad ziemią z ostrymi zakrętami, kamienistych odcinków itp. symulujący trudne sekcje prawdziwych ścieżek rowerowych, pozwalający w bezpiecznych warunkach doskonalić technikę jazdy. Strefa wypoczynkowa powinna umożliwiać odpoczynek grupie 20-30 osób na drewnianych ławkach i powierzchni bitumicznej. W obrębie parku powinna się znaleźć stacja naprawy rowerów wyposażona w zestaw podstawowych narzędzi, wieszak serwisowy i pompkę rowerową. W projekcie powinno zostać uwzględnione nasadzenie krzewów i drzew, które zapewnią barierę akustyczną dla mieszkańców okolicznych budynków oraz zapewnią cień i parkową atmosferę. W Kielcach posiadamy już wiele boisk, basenów, zewnętrznych siłowni i dlatego, biorąc pod uwagę rosnąca popularność rowerów, deskorolek i hulajnóg, Park Sportowy “Pumptrack Kielce” będzie doskonałym uzupełnieniem dla istniejącej już infrastruktury sportowej miasta.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM - KOREKTA:
Infrastruktura rowerowa w Kielcach składa się głównie z części transportowej i rekreacyjnej. Nie posiadamy w mieście rowerowych obiektów sportowych i rozrywkowych a takim jest właśnie pumptrack. Pumptrack to tor do jazdy na pojazdach kołowych takich jak rowery, deskorolki, hulajnogi, rolki itp. w związku z czym jest użyteczny dla osób uprawiających różne dyscypliny sportu oraz w różnym wieku. Jazda na pumptracku, nazywana “pompowaniem”, polega na pokonywaniu wzniesień przy wykorzystaniu siły mięśni i grawitacji: wjeżdżając na przeszkodę podciągamy się do góry, żeby jak najmniej hamować, zjeżdżając w dół dociskamy się aby przyśpieszyć. Jest to doskonałe ćwiczenie ogólnorozwojowe, pracujemy wieloma partiami mięśni na raz. Uczy pokonywania zakrętów i podnosi technikę jazdy. Przekłada się to na bezpieczeństwo w trakcie codziennego użytkowania rowerów, deskorolek i hulajnóg. Nie wymaga doświadczenia ale wraz z jego nabywaniem staje się coraz bardziej ekscytująca. Jeśli dostosujemy prędkość do swoich umiejętności i zachowamy rozsądek jest równie bezpieczna co jazda po ścieżce rowerowej. Z pumptracka mogą korzystać zarówno dzieci, początkujący, amatorzy jak i sportowcy. Główny tor “Pumptracku Kielce” powinien być jak najbardziej urozmaicony oraz powinien umożliwić wyznaczenie pętli wyścigowej, tak aby w przyszłości można było na nim zorganizować zawody. Mini pumptrack w postaci owalnej pętli przeznaczony dla najmłodszych z wzniesieniami możliwymi do pokonania nawet na dziecięcych rowerkach biegowych. “Pumptrack Kielce” powinien być zaprojektowany i wykonany przez firmę profesjonalnie zajmującą się budową takich takich obiektów z jak największym doświadczeniem ponieważ bardzo ważne jest odpowiednie wyprofilowanie wzniesień i zakrętów. Obiekt powinien być oświetlony w sposób umożliwiający korzystanie z niego po zmroku. Oba pumptracki powinny mieć asfaltową powierzchnię. Skill park rowerowy to zbiór przeszkód o różnym poziomie trudności w postaci wąskich kładek umieszczonych kilka centymetrów nad ziemią z ostrymi zakrętami, kamienistych odcinków itp. symulujący trudne sekcje prawdziwych ścieżek rowerowych, pozwalający w bezpiecznych warunkach doskonalić technikę jazdyoraz tzw."manual machine", służący do jazdy na jednym kole. Strefa wypoczynkowa powinna umożliwiać odpoczynek grupie 20-30 osób na drewnianych ławkach i powierzchni bitumicznej. W obrębie parku powinna się znaleźć stacja naprawy rowerów wyposażona w zestaw podstawowych narzędzi, wieszak serwisowy i pompkę rowerową. W projekcie powinno zostać uwzględnione nasadzenie krzewów i drzew, które zapewnią barierę akustyczną dla mieszkańców okolicznych budynków oraz zapewnią cień i parkową atmosferę. W Kielcach posiadamy już wiele boisk, basenów, zewnętrznych siłowni i dlatego, biorąc pod uwagę rosnąca popularność rowerów, deskorolek i hulajnóg, Park Sportowy “Pumptrack Kielce” będzie doskonałym uzupełnieniem dla istniejącej już infrastruktury sportowej miasta. Wiele środowisk zgłasza zapotrzebowanie na pumptrack ze względu na jego wielofunkcyjność (jazda na rowerze, rolkach czy hulajnogach). Rodzice z dziećmi bardzo pozytywnie zapatrują się na budowę tego obiektu również ze względu na jego atrakcyjne położenie - ścieżka rowerowa, która przebiega wzdluż całej doliny Silnicy jak i przy skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i Gagarina.