IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa wielofunkcyjnego boiska na Osiedlu Dąbrowa w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa wielofunkcyjnego boiska na Osiedlu Dąbrowa w Kielcach

NR PROJEKTU:
65

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Wnioskowane przez Inicjatora boisko zlokalizowane jest na istniejącej sieci gazociągu średnioprężnego. Ponadto nad boiskiem przebiega linia energetyczna średniego napięcia, która charakteryzuje się m. in. podwyższonym napięciem , nieizolowanymi przewodami przesyłowymi , zmiennym - uwarunkowany od temperatury otoczenia zwisem części czynnych linii."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, Osiedle Dąbrowa, obręb 007, działki nr 2014/8, 2014/9 i 2014/10, ul. Wincentego z Kielc i Różyckiego

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce, Osiedle Dąbrowa, obręb 007, działki nr 2014/8, 2014/9 i 2014/10, ul. Wincentego z Kielc i Różyckiego

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1297800.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
650000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Zadanie zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24x35 z modułowej nawierzchni, przepuszczalnej, polipropylenowej wraz z niezbędną infrastrukturą: bramkokoszami, piłkochwytami, ławkami – 4 szt., koszami na śmieci – 4 szt. oraz ogrodzeniem. W koszcie uwzględniono nowelizatorski sposób odwodnienia powierzchni boisk i odprowadzenia nadmiaru wody do zaplanowanych wzdłuż „deszczowych ogrodów”, jako element zagospodarowania terenu zgodnie z zasadą zachowania różnorodności biologicznej i zretencjonowania wody deszczowej w zlewni, a także element infrastruktury wpisujący się w tworzone przez m.in. Miasto Kielce Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu Projekt zlokalizowany jest na działce będącej własnością Miasta Kielce, w ramach tymczasowo zagospodarowanego terenu w postaci prowizorycznie zorganizowanego żużlowego „boiska”. Miejsce to nie spełnia żadnym wymogów bezpieczeństwa, stąd pilna potrzeba stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju blisko 400 dzieci i młodzieży w tej części miasta. Z uwagi na przebiegający w tym miejscu gazociąg średnioprężny zaplanowano, że nawierzchnia w postaci modułów będzie w prosty sposób, w przypadku konieczności prowadzenia ewentualnych prac remontowych, mogła być zdemontowana i założona ponownie przy minimalnych kosztach odtworzenia terenu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Działka – własność Miasta Kielce. W kosztorysie uwzględniono koszty niezbędnej infrastruktury dla tego typu obiektów wraz z założeniem ogrodów deszczowych, spełniających tożsame funkcje, jak inne obiekty sportowe na terenie miasta, a także koszty wykonania ewentualnej dodatkowej dokumentacji, koszty materiałów, nadzoru i budowy.