IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Budowa boisk – do piłki ręcznej/siatkówki i do kosza na Osiedlu Dąbrowa II w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa boisk – do piłki ręcznej/siatkówki i do kosza na Osiedlu Dąbrowa II w Kielcach

NR PROJEKTU:
66

OPINIA KOMISJI:

UZASADNIENIE:
Akceptacja oceny merytorycznej jednostki opiniującej: "Działka Nr ew. 2473 obręb 0007 leży na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Dąbrowa II, na terenie UO1- zabudowy obiektami usług oświaty. Plan nie przewiduje żadnych innych dopuszczalnych przeznaczeń terenu."

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, Osiedle Dąbrowa II, obręb 007, działka nr 2473

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ
Kielce, Osiedle Dąbrowa II, obręb 007, działka nr 2473

TYP PROJEKTU:

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2300000.00

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
950000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Zadanie zakłada budowę 2 boisk - do piłki ręcznej (wielofunkcyjnego – wym. 40x20) i do koszykówki (wym. 26x14), o nawierzchni przepuszczalnej, poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą: bramkami, koszami, piłkochwytami, siatkami, ławkami – 4 szt., koszami na śmieci – 4 szt., oświetleniem – instalacja OZE (do 8 szt. lamp) oraz ogrodzeniem. Do działki poprowadzona jest tymczasowa droga z betonowych płyt dla ułatwienia transportu do budowanego w sąsiedztwie Kościoła. Z uwagi na sąsiedztwo (Kaplica, Kościół, domy mieszkalne) nie ma konieczności instalowania monitoringu. Inwestycja nie koliduje z planowanymi innymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Z uwagi na otaczające tereny zielone wokół planowanego obszaru inwestycji i przepuszczalny grunt brak konieczności budowy kanalizacji deszczowej. Ponadto w koszcie uwzględniono nowelizatorski sposób odwodnienia powierzchni boisk i odprowadzenia nadmiaru wody do zaplanowanych wzdłuż „deszczowych ogrodów”, jako element zagospodarowania terenu zgodnie z zasadą zachowania różnorodności biologicznej i zretencjonowania wody deszczowej w zlewni, a także element infrastruktury wpisujący się w tworzone przez m.in. Miasto Kielce Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu Projekt zlokalizowany jest na działce będącej własnością Miasta Kielce, w ramach infrastruktury kompleksu boisk przy zaprojektowanej szkole podstawowej na osiedlu, które od momentu powstania aplikuje o tereny sportowo-rekreacyjne, wg obowiązującego na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. Do dnia dzisiejszego dzieci bawią się na prowizorycznie zorganizowanym żużlowym „boisku”. Miejsce to nie spełnia żadnym wymogów bezpieczeństwa, stąd pilna potrzeba stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju blisko 400 dzieci i młodzieży w tej części miasta. Wybudowanie 2 boisk będzie stanowiło także, uzupełnienie dla zaplecza sportowego MOSiR – hala i boisko do piłki nożnej, które znajduje się w sąsiedztwie. W bliskim sąsiedztwie projektowanych boisk znajduje się również szkoła podstawowa, która nie posiada żadnego zaplecza sportowego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Działka – własność Miasta Kielce. W kosztorysie uwzględniono koszty niezbędnej infrastruktury dla tego typu obiektów, spełniających tożsame funkcje, jak inne obiekty sportowe na terenie miasta, a także koszty wykonania ewentualnej dodatkowej dokumentacji, koszty materiałów, nadzoru i budowy